اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان ۳۰ جولای ۲۰۲۱

پدیده قاچاق انسان یکی از مشکلاتی است که دولت افغانستان  تعهد مبارزه را با آن نموده است، اما با وجود بسیار مشکلات دیګر، قانونگذاری موثر در زمینه مبارزه با قاچاق انسان توسط دولت افغانستان صورت گرفته است اما باز هم این پدیده به عنوان یکی از اولویت های مورد توجه برای شرکای بین المللی و دولت افغانستان حتی تا سالهای اخیر قرار نگرفته است و در عمل تطبیق نیز نتیجه مثبت و موثری نداشته است. بنابراین، دولت افغانستان حداقل معیارهای لازم برای مبارزه با قاچاق انسان را برآورده نکرده است و حتی در جریان COVID-19یا کرونا هم بر ظرفیت آنها در زمینه مبارزه قاچاقانسان، تلاش قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.
موقعیت جهانی افغانستان در مبارزه علیه قاچاق انسان در جایگاه ملی و بین المللی در موقعیت پایینی قرار گرفته است و شاید مشکلات مرتبط با امنیت در مورد کمک کردن با گروههای آسیب پذیر در سطح پایین اجتماع و پیگیری قانونی مجرمین  به وسیله دولت و سیستم قضایی ولایتی در این امر تاثیر گذار بوده است. گزارش طبقه بندی که توسط وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 صورت گرفته است  نشان دهنده این است که افغانستان در ردیف سوم کشورهای قاچاق کننده انسان قرار ګرفته است اگر چه امید هایی زیادی برای پیشرفت و توسعه در سال های گذشته وجود داشت.  اما  باز هم در گزارش  سال 2021 افغانستان را در ردیف سوم نشان داده و هیچ تغییری رونما نگردیده است. در جریان دوره گزارش، در حکومت برده داری جنسی در ترکیبات و ادارات دولتی روشی که در آن مردان از پسران برای سرگرمی های اجتماعی و جنسی یعنی بچه بازی سواستفاده می کنند و استخدام و استفاده از کودکان سرباز وجود دارد. بنابراین، افغانستان در ردیف 3 باقی ماند.هر چند امیدی برای ترقی در عرصه  قاچاق انسان به انتظار می رود که اصلاحات در قانون توسط پارلمان افغانستان در آینده نزدیک به میان آورده شود، که نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه در جهت مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان خواهد بود.شبکه مبارزه با قاچاق انسان  به عنوان یک شبکه جامعه مدنی در افغانستان که به صورت نزدیک با شرکای مختلف از جمله دولت کار می کنیم در واکنش به پدیده قاچاق انسان در یک مسیر هماهنگ با احترام درخواست می نمایم که: 

دولت افغانستان باید توجه و تلاش خود را برای رسیدگی به موارد بچه بازی همانطور که در گزارش سال 2021 ذکر شده است، انجام دهد

دولت افغانستان باید توجه و تلاش خود را برای رسیدگی به موارد بچه بازی همانطور که در گزارش سال 2021 ذکر شده است، انجام دهد.

پارلمان افغانستان باید    فوراً در اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان کار کند.

دولت افغانستان، بعد از تغییرات و تصویب  قانون اصلاح شده مبارزه علیه قاچاق انسان توسط پارلمان;در جهت ایجاد یک پالیسی دقیق برای برنامه عملکرد ملی و عملکرد رجعت دهی ملی اقدام نماید که شامل پیش گیری، حفاظت و پیگرد قانونی در پاسخ به ضرورت آگاهی دهی اجتماع در محافظت از قربانیان و فامیل های آنها، و پیگیری قانونی مجرمین در یک مسیر هماهنگ می باشد .

کارکرد دولت افغانستان با کشور های همسایه و منطقوی در ایجاد یک تفاهم نامه همکاری منطقوی در مبارزه علیه قاچاق انسان و کمک با قربانیان قاچاق انسان .

دولت افغانستان و جامعه مدنی  نیاز به توجه جدی در کمک با قربانیان قاچاق انسان از طریق ارائه خدمات مختلف که شامل مراکز حفاظتی، خدمات بازیابی و خدمات ادغام مجدد تلاش نماید.

آموزش پولیس ملی افغانستان در مورد قاچاق انسان توسط جامعه بین المللی.

 توانمندسازی زنان و اشتراک آنها در پروسه ایجاد پالیسی های ملی در سطح ملی و ولایتی به منظور مبارزه با پدیده قاچاق انسان.

ایجاد پروگرام های آموزشی برای جوانان و به طور خاص برای دختران برای جلوگیری از قاچاق انسان . 

تقویت نقش اساسی علما در آگاهی دهی عامه در خطبه های روز جمعه.

 بر محاکمه نمودن قاچاقبران این پدیده شوم و تطبیق عادلانه قانون مبارزه علیه قاچاق انسان در قضایای مربوط به قاچاق انسان.   

انتظار ما از عملکرد جامعه مدنی ، رسانه ها و جامعه بین الملل

کمک به دولت افغانستان برای مبارزه علیه قاچاق انسان با یک روش بهتر و ایجاد کمک های مالی برای همچو  برنامه ها.

 همه سازمان های رسانه ای ملی و بین المللی می توانند یک کمک با ارزش در جهت مقابله علیه قاچاق انسان را از طریق برنامه های مختلف آموزشی داشته باشند

توجه ژورنالیستان مردمی در جهت آگاهی عامه در مبارزه علیه قاچاق انسان از طریق صفحه ها و رسانه های اجتماعی.

نقش جامعه مدنی در ایجاد یک کمپاین ملی برای آگاهی دهی در رابطه به قاچاق انسان بالخصوص بچه بازی. 

کمک و همکاری جامعه بین المللی با دولت افغانستان برای یک سروی ملی برای دست یابی به یک طرح از موجودیت و اهمیت قاچاق انسان در افغانستان.

 موسسه امداد و انکشاف سریع به عنوان جامعه مدنی تعهد می نماییم برای پیشرفت هر چه بیشتر آگاهی دهی عامه در مبارزه علیه قاچاق انسان و حمایت از قربانیان قاچاق انسان متعهد تلاش میکنیم و متحد هستیم  که فعالیت های خود را ادامه داده تا پدیده قاچاق انسان را در افغانستان از بین برده  و خود را متعهد به تطبیق مواد این اعلامیه می دانیم.

 تشکر از توجه و همکاری شما                           

کابل- افغانستان.             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *